Müşteri Hizmetleri

Veri Saklama ve İmha Politikası

SETUP BİLİŞİM ORGANİZASYON VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 1. AMAÇ VE KAPSAM
                                                                               
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”)Setup Bilişim Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi  (Setup Bilişim”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
SetupBilişim; çalışanlar, mal/hizmet sağlayıcıları, müşteri temsilcileri ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.
Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Setup Bilişimtarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilir.
Veri Sorumlusu çalışanları, çalışan adayları, mal/hizmet sağlayıcıları, müşteriler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup veri sorumlusunun işlediği kişisel verilerin tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
2. TANIMLAR

2.1. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kis?isel verilerin aktarıldıg?ı gerçek veya tüzel kis?i kategorisi.
2.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilis?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
2.3. Anonim Hale Getirme :Kis?isel verilerin, bas?ka verilerle es?les?tirilerek dahi hiçbir surette kimlig?i belirli veya belirlenebilir bir gerçek kis?iyleilis?kilendirilemeyecek hale getirilmesi.
2.4. Çalıs?an: S?irkette is? görme faaliyetini gerçekles?tiren gerçek kis?ileri ifade eder.
2.5.Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
2.6.Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel ve benzeri ortamlar.
2.7. Hizmet Sağlayıcı: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşmeçerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
2.8. İlgili Kişi: Kis?isel verisi is?lenen gerçek kis?i.
2.9. İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
2.10. İmha:Kis?isel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
2.11. Kanun:6698 Sayılı Kis?isel Verilerin Korunması Kanunu.
2.12. Kayıt Ortamı:Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla is?lenenkis?isel verilerin bulundug?u her türlü ortam.
2.13. Kişisel Veri:Kimlig?i belirli veya belirlenebilir gerçek kis?iyeilis?kin her türlü bilgi.
2.14. Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
2.15. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kis?isel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, deg?is?tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekles?tirilen her türlü is?lem.
2.16. Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kis?ilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düs?üncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya dig?er inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelig?i, sag?lıg?ı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
2.17. Periyodik I?mha: Kanunda yer alan kis?isel verilerin is?lenmes?artlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kis?isel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekles?tirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme is?lemi.
2.18. Politika:Kis?isel Verileri Saklama ve I?mha Politikası.
2.19. Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
2.20. Veri Kayıt Sistemi:  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
2.21. Veri Sorumlusu:  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
2.22. VERBİS:  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
2.23. Yönetmelik:  28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Kis?isel veriler, Setup Bilişimtarafından aşağıda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir s?ekilde saklanır.
3.1. Bulut sistemleri, merkezi sunucu, hard-disk, optik diskler, mobil cihazlar, tas?ınabilir medya, veri tabanları, bilgi güvenlig?i cihazları, ofis portal ve yazılımları, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi dijital ortam ve materyal üzerinde olabileceg?i gibi, (Elektronik Ortamlar)
3.2. Kag?ıt, özlük dosyası, fatura, fis?, irsaliye, formlar, manuel evrak kayıt sistemleri gibi matbu evrak üzerinde de olabilmektedir. (Elektronik Olmayan Ortamlar)

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE ROL ALANLAR

Tüm Setup Bilişimçalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1de verilmiştir.
Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı
UNVAN BİRİM GÖREV
İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden  sorumludur. Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
Muhasebe Müdürü Muhasebe Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
Bilişim Uzmanı Bilişim Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.


5. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Setup Bilişimtarafından; çalışanlar, çalışan adayları, mal ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

5.1. KİŞİSEL VERİ SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı veölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.


5.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler
Buna göre, Setup Bilişimfaaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır. Bu kapsamda kişisel veriler;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
2004 sayılı İcra İflas Kanunu
ve sair mevzuat uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.
5.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kişisel verilerin imhasını gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir;
İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngölen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikayette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Setup Bilişimtarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da resen silinir veya yok edilir.

5.2.1. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ
5.2.1.1. Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel veriler Tablo-2de verilen yöntemlerle silinir.
Tablo-2: Kişisel Verilerin Silinmesi
Kaliteli Markalar
Ücretsiz Kargo
Günlük İndirim Kuponları
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.

Veri Kayıt Ortamı Açıklama